preloader

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności SOSW Borzęciczki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, z siedzibą w Borzęciczkach 11, 63-720 Koźmin Wlkp zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SOSW Borzęciczki.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Brak tekstów alternatywnych, ruchome treści, niezgodności w CSS, błędne i niekompletne składnie.

Pełny raport: https://validator.utilitia.pl/new_report_general/6246ad43bd198377df0014b6/

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor SOSW – mgr Aldona Klinkosz.

E-mail: sekretariat@soswborzeciczki.pl

Telefon: 062 7216993

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach
  • Adres: Borzęciczki 11, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
  • E-mail: sekretariat@soswborzeciczki.pl
  • Telefon: 062 7216993

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do szkoły bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami parkingowymi oraz podjazdem

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły 2 piętrowy, w szkole brak windy, schody i korytarze częściowo dostosowane.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.

Administratorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Borzęciczkach. Administrator powołał inspektora ochrony danych, a można się z nim skontaktować za pomocą adresu e-mail: biuro@msvs.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub realizacji umowy. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
http://www.soswborzeciczki.pl/rodo.htm

Skip to content