preloader

Historia ośrodka

Historia naszego Ośrodka nierozerwalnie związana jest  z miejscowością Borzęciczki. Ważną częścią tej wioski zawsze był i jest pałac. Ostatnim właścicielem pałacu był pruski książę Stolberg. Początki powstania pałacu datowane są na 1898 rok. Otoczony jest on 19 hektarowym parkiem.

Po II wojnie światowej pałac stał się siedzibą Uniwersytetu Ludowego im. W. Witosa, Państwowego Ośrodka Szkolenia Kadr Spółdzielczości Produkcyjnej, Szkoły Pracy Społecznej.

Rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 25 marca 1960 roku powołano Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Organizatorem nowej placówki jak i jego pierwszym dyrektorem został mgr Czesław Ziętek. Inauguracyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 11.IX. 1961 r. Wzięli w nim udział wszyscy pracownicy w liczbie 14 osób (6 pracowników pedagogicznych i 8 pracowników obsługi). Od 12.IX. 1961 r. prowadzono jedną klasę zbiorczą, liczba wychowanków zwiększała się bardzo szybko. W styczniu 1962 r. było już ich 66, a na zakończenie pierwszego roku pracy w czerwcu  80 uczniów.

Pierwsze lata nowej placówki obfitują w wielorakość stosowanych metod oraz doboru kadry, aby stworzyć najodpowiedniejsze miejsce dla rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Działalność ta przyczyniła się do pierwszego dużego sukcesu jakim było uznanie Państwowego Zakładu Wychowawczego w 1965 r. jako wiodącego w województwiepoznańskim w nauczaniu Metodą Ośrodków Pracy. 

1 lutego 1967r. nowym dyrektorem zostaje ówczesny kierownik internatu mgr Zbigniew Klinkosz. DyrektorKlinkosz kieruje placówką w latach 1967 – 1991. W okresie tym następuje dalszy rozwój placówki. Powstaje ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz pierwszy oddział „Szkoły Życia.” 

W 1966r. powstaje drużyna „Nieprzetartego Szlaku,” i z inicjatywy dyr. Z. Klinkosza w 1978r. odbywa się pierwszy Zlot Drużyn „NS” dla regionu województwa kaliskiego. Tradycją staje się to, że każdy jubileuszowy Zlot odbywa się w Borzęciczkach.                                             

W tym okresie utrzymany jest wysoki poziom wyposażenia placówki jak i rozwój w zakresie dydaktyki i wychowania. 27 września 1984r. następuje zmiana nazwy na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. W końcowym okresie kierowania placówką przez dyr. Z. Klinkosza odbywa się w 1991r. pierwsze spotkanie inicjujące współpracę placówki z holenderską gminą Made en Drimelen.

1991r. dyrektorem Ośrodka zostaje długoletnia nauczycielka mgr Danuta Pietrowska. Dziesięcioletnia kadencja dyr. D Pietowskiej jest czasem dobrego rozwoju współpracy z partnerską gminą  Made en Drimelen. Następuje dalsza modernizacja placówki. Wyremontowane zostaje zaplecze kuchenne i sanitarne oraz powstaje plac zabaw i sala do zajęć ruchowych. Placówka jest organizatorem licznych konferencji naukowych dotyczących szkolnictwa specjalnego. Staje się  on również bazą praktyk dla studentów. Działalność ta możliwa jest między innymi dzięki współpracy z jednym z pierwszych pracowników pedagogicznych Ośrodka profesorem Władysławem Dykcikiem z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

2001 r. następuje kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Kierowanie Ośrodkiem obejmuje mgr Barbara Zakrzewska. Lata 2001- 2021 to szereg znaczących wydarzeń w życiu placówki dotyczących modernizacji naszego pałacu jak i rozwoju sfery dydaktyki i wychowania. 

W 2022 roku stanowisko dyrektora przejmuje mgr Aldona Klinkosz.

1999r. organem prowadzącym staje się powiat krotoszyński. W 2001r. następuje pierwsza wspólna inwestycja jaką była modernizacja systemu ogrzewania z parowego na gazowe. Druga ważna inwestycja realizowana w 2010r. wspólnie ze Starostwem Powiatowym to wymiana dachu. Następnie modernizacja systemu PPOZ.

2005r. w placówce utworzono 3 – letnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną. W latach  kierowania Ośrodkiem  przez dyr. B. Zakrzewską zapoczątkowana zostaje współpraca z placówkami partnerskimi w Niemczech (Lebendhilfe Bad Grandersheim w Seesen oraz Johann – Peter – Hebel – Haim w Manheim).

Ważnym wydarzeniem w latach 2000 – 2021 jest działalność Klubu Olimpiad Specjalnych. Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie działalności sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność ta przyczyniła się do osiągania sukcesów przez wychowanków naszej placówki na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Placówka na przestrzeni 60 lat zawsze rozwijała się na miarę sytuacji gospodarczej i politycznej kraju. Każdy z dyrektorów Ośrodka utrzymywał wysoki poziom organizacyjny jak i dydaktyczno – wychowawczy. Przyczyniło się to do tego, aby Ośrodek został wpisany na mapę placówek wyspecjalizowanych w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. J. KORCZAKA W BORZĘCICZKACH W DATACH  I LICZBACH:

– przez wszystkie lata działalności Ośrodka  było  1315 wychowanków

– pracowało w sumie 360 pracowników

– zakupiono  11 samochodów

– zorganizowano 11 turnusów rehabilitacyjnych

– zorganizowano 15 obozów narciarskich

–  zorganizowano 27 przeglądówMałych Form Teatralnych

– zorganizowano  7  Zlotów „NS”

– zorganizowano 10 Gali Sportowca Olimpiad Specjalnych

– zorganizowano 17 konkursów międzyszkolnych „Podróżujemy po Europie”

– udział w 19 Międzyszkolnych Konkursach Ortograficznych w Jarocinie

1960r. –  utworzenie placówki

1965r. – uznanie za wiodącą placówkę

1966r. – powstaje drużyna „NS”

1967 – 1976r.-  powstaje pełna ośmioklasowa Szkoła Podstawowa

1978r. – pierwszy zlot drużyny  „NS”

1984r. – zmiana nazwy na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

2000r. – przystąpienie do ruchu Olimpiad Specjalnych

2002r. – nadanie imienia  Janusza Korczaka Ośrodkowi i odsłonięcie ponika patrona

2003r. – udział wychowanków w XI Światowych Igrzyskach OS w Irlandii

2003r. –  nadanie Orderu Uśmiechu – Jerzy Fornalik

2005 – 2008r. – nagroda w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” i  „ Park podworski i pałac dla nas i przyszłych pokoleń”

2005r.–  utworzenie 3 – letniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy

2006r. –  udział ucznia Pawła Oleszyńskiego w Europejskich Igrzyskach OS

2008r. –  I miejsce w ramach etapu wojewódzkiego konkursu „Moja szkoła w UE”  za zredagowanie  gazetki szkolnej „Pałacowe Wieści”  – „Moje spotkanie z kulturą europejską”

2009r. –  nadanie Orderu Uśmiechu  – Ria Marijnisen

2009r. –  utworzenie grupy cyrkowej „MIX Ferajna,” udział  w międzynarodowych  zjazdach grup cyrkowych  w Mannheim,                                     

2011r. – udział Pawła Oleszyńskiego w Światowych Igrzyskach OS

2013r. –  udział wychowanka KonradaChołodeckiego w X Światowych Zimowych Igrzyskach OS w Korei

2013r. – rozpoczęcie zajęć  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

2019r. – I miejsce dla Sabiny Robakowskiej za udział w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” 2019

Skip to content