preloader

Rodo

Zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z postanowieniami przepisów Prawo oświatowe Art. 108a. ust. 1, USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Art. 50. ust. 2, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Art. 22[2] par. 1

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców mając na uwagę w/w przepisy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pracownikom oraz osobom odwiedzającym szkołę oraz rzetelnemu  zabezpieczeniu majątku zawiadamia o stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie szkoły. Monitoringiem objęte są następujące miejsca: korytarze i hol oraz teren dookoła placówki, miejsca objęte monitoringiem posiadają oznaczenia tablicą informacyjną z wizerunkiem kamery. Wybrane miejsca są podatne na akty wandalizmu, braku poszanowania mienia oraz kradzieże.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, z siedzibą w Borzęciczkach 11, 63-720 Koźmin Wlkp. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontaktować się można za pomocą maila biuro@msvs.com.pl  Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie są udostępniane innym odbiorcą, profilowane ani przekazywane po za terytorium UE.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w SOSW im. J. Korczaka w Borzęciczkach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, z siedzibą w Borzęciczkach 11, 63-720 Koźmin Wlkp.

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, z siedzibą w Borzęciczkach 11, 63-720 Koźmin Wlkp.. Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt e-mail:  biuro@msvs.com.pl

Dane osobowe (uczniów/rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).

Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:

a. na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b. które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci przysługuje Pani/Panu prawo:
 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Sprostowania(poprawienia) swoich danych;
 • Usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z  przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
Skip to content