preloader

Oferta edukacyjna

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W BORZĘCICZKACH

Placówka szkolno-wychowawcza sprawująca całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ośrodek jest w stanie pomieścić ok. 120 wychowanków.

Celem pracy Ośrodka jest przygotowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do życia w integracji ze społeczeństwem, osiągnięcie przez nie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie i przygotowanie do wyboru zawodu i pracy.

W skład ośrodka wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BORZĘCICZKACH

Szkoła dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnoprawnościami sprzężonymi,

Kształcenie w naszej placówce podzielone jest na dwa etapy:

 • etap pierwszy obejmujący edukację wczesnoszkolną,
 • etap drugi obejmujący nauczanie przedmiotowe w klasach IV-VIII.

Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem edukacji jest efektywne przygotowanie do dorosłości w zakresie praktycznego przysposobienia do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.


Ponadto w placówce realizowane są zajęcia:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • rewalidacyjno-wychowawcze,
 • internackie,

ZESPOŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

To kompleksowa pomoc mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, to także formy współpracy z rodziną dziecka.

INTERNAT OŚRODKA

Spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawczą w ośrodku, dzięki temu dla wielu naszych uczniów staje się drugim domem i zapewnia prawidłowe warunki rozwoju psychofizycznego. Nad wychowankami sprawowana jest przez całą dobę opieka pedagogiczna.  Czas popołudniowy wypełniony jest zajęciami edukacyjno-rekreacyjnymi poprzez rożne kółka zainteresowań, które promują zdrowy styl życia i kształtują umiejętność aktywnego wypoczynku.


Oferujemy szeroki wachlarz metod pracy z uczniem oraz zajęć rewalidacyjnych.

METODY PRACY

 • Metody korczakowskie,
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Metoda kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
 • Metoda komunikacji alternatywnej,
 • Metoda terapii zabawowej,
 • Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz
 • „Dotyk i komunikacja” – program aktywności M. C. Knillów ,
 • Metody stosowane w terapii dzieci  z autyzmem,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Terapia psychomotoryczna

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

 • Arteterapia,
 • Muzykoterapia,
 • Przyrodoterapia,
 • Hipoterapia,
 • Dogoterapia,
 • Hortiterapia,
 • Sylwoterapia,
 • Terapia ręki,
 • Biblioterapia,
 • Pedagogika cyrku,
 • Zajęcia z tyflopedagogiem,
 • Zajęcia z surdopedagogiem,
 • Zajęcia z logopedą,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Zajęcia z pedagogiem,
 • Terapia polisensoryczna w „Sali doświadczania świata”,
 • Korekcja wad postawy,
 • Biofeedback,
 • Integracja sensoryczna,

DODATKOWĄ OFERTĄ DLA UCZNIÓW JEST:

 • KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH,
 • TURNUSY REHABILITACYJNE,
 • TURNIEJE I KONKURSY,
 • ZAJĘCIA CYRKOWE,

KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH

W naszym Ośrodku od 20 lat działa Klub Olimpiad Specjalnych. Uczniowie mogą uczestniczyć w całorocznym systemie treningów (m.in. pływalni w Jarocinie, kręgielni w Koźminie, sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach) oraz w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach. Udział zawodników w treningach i turniejach pozwala osiągać sukcesy na szczeblu regionalnym, krajowym, europejskim i światowym.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Wychowankowie mają okazję uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym w miejscowościach nadmorskich, korzystając  z wielu atrakcji i zabiegów regenerujących siły i zdrowie.

TURNIEJE I KONKURSY

Jesteśmy organizatorami: Festynów Rodzinnych, Przeglądu Zespołów Cyrkowych, Przeglądu Małych Form Teatralnych, Turniejów Międzyszkolnych np. „Podróżujemy po Europie”, Turniejów Sportowych i Spartakiady,

ZAJĘCIA CYRKOWE – GRUPA „MIX FERAJNA”

W Ośrodku funkcjonuje grupa cyrkowa MIX FERAJNA. Do grupy należą uczniowie, którzy na zajęciach uczą się akrobatyki oraz  trenują na sprzęcie cyrkowym takim jak: diabolo, talerze, szczudła czy monocykl. Zespół swoje umiejętności prezentuje na różnych imprezach, między innymi w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Cyrkowych w Mannheim.

Efekty pracy  pedagogiki cyrku można zobaczyć na facebooku https://www.facebook.com/grupacyrkowa.mixferajna/

Skip to content