preloader

AKTYWNA TABLICA – HOME

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożone przez naszą szkołę wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, dzięki temu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji Rządowej w wysokości 80% oraz z dotacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w wysokości 20%.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,                                      w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

http://www.aktywnatablica.org/o-programie/

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ „AKTYWNA TABLICA”

  1. Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu.
  2. Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programu
  3. Przygotowanie planu pracy
  4. Przeprowadzenie zaplanowanych działań
  5. Ocena realizacji zaplanowanych zadań

Konferencje i szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

1. Piątki dla nauczycieli w CDT. Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK w szkole podstawowej.

2. Tydzień z e-Twinning.

3. Cyfrowa szkoła: jak to zrobić. Nowoczesne metody nauczania i narzędzia wspierające dyrektora.

4. Zaangażuj i zaktywizuj ucznia na lekcjach i w szkole i w domu.

5. Narzędzia nowoczesnej technologii wspierające edukację polonistyczną. 

6. Awans zawodowy nauczyciela z e-Twinning.

7. Efektywne zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z TIK. 

8. Edukacyjne i darmowe gry dostępne online.


Opracowane scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykłady dobrych praktyk;

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Skip to content